eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4288A

NGC 4288A
Objekt NGC 4288A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4288A - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.40'x0.4'
veľkosť: V=14.5m; B=15.5m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h20m40.6s; Dec= 46°15'19"
RedShift (z): 0.023286
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4288A: na základe množstva červeného posunu (z) - 98.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4288A : PGC 39841, MCG 8-23-7

Blízke objekty: NGC 4287, NGC 4288, NGC 4289, NGC 4290

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.