eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4406

NGC 4406
对象 NGC 4406 正好位于图片的中心.

M86, NGC4406 - 星系 在星座 室女座
类型: E3 - 橢圓星系
角度尺寸: 8.90'x5.8'
恒星的大小: V=8.9m; B=9.8m
表面亮度: 13.2 mag/arcmin2
这个时代的坐标 J2000: Ra= 12h26m11.5s; Dec= 12°56'47"
红移 (z): -0.000814
其他对象名称 NGC 4406 : PGC 40653, M 86, UGC 7532, MCG 2-32-46, CGCG 70-72, VCC 881, Markarian chain

邻居的对象: NGC 4404, NGC 4405, NGC 4407, NGC 4408

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。