eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4471

NGC 4471
objekt NGC 4471 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4471 - enslig stjerne i stjernebildet Virginis
Typen: * -
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=14.4m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t29m42s; Dec= 7°53'46"

Naboobjekter: NGC 4469, NGC 4470, NGC 4472, NGC 4473

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.