eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4554

NGC 4554
objekt NGC 4554 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4554 - to stjerner i stjernebildet Virginis
Typen: *2 -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t35m59.5s; Dec= 11°15'55"

Naboobjekter: NGC 4552, NGC 4553, NGC 4555, NGC 4556

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.