eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4658

NGC 4658
Objekt NGC 4658 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4658 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.10'x0.9'
veľkosť: V=12.5m; B=13.0m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h44m37.7s; Dec= -10°5'4"
RedShift (z): 0.007979
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4658: na základe množstva červeného posunu (z) - 33.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4658 : PGC 42929, MCG -2-33-1, IRAS 12420-0948

Blízke objekty: NGC 4656, NGC 4657, NGC 4659, NGC 4660

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.