eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4663

NGC 4663
Objekt NGC 4663 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4663 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.10'x0.8'
veľkosť: V=13.5m; B=14.5m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h44m47s; Dec= -10°11'53"
RedShift (z): 0.008029
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4663: na základe množstva červeného posunu (z) - 33.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4663 : PGC 42946, IC 811, MCG -2-33-2

Blízke objekty: NGC 4661, NGC 4662, NGC 4664, NGC 4665

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.