eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4728C

NGC 4728C
Objekt NGC 4728C sa nachádza presne v strede obrazu.

4728C - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.50'x0.3'
veľkosť: V=15.0m; B=15.8m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h50m36.9s; Dec= 27°29'1"
Iné mená objektu NGC 4728C : PGC 214033

Blízke objekty: NGC 4728, NGC 4728A, NGC 4729, NGC 4730

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.