eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4739

NGC 4739
Objekt NGC 4739 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4739 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: E1 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x1.2'
veľkosť: V=12.5m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h51m37.1s; Dec= -8°24'35"
RedShift (z): 0.012632
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4739: na základe množstva červeného posunu (z) - 53.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4739 : PGC 43571, MCG -1-33-29

Blízke objekty: NGC 4737, NGC 4738, NGC 4740, NGC 4741

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.