eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 483

NGC 483
Objekt NGC 483 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 483 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.7'
veľkosť: V=13.2m; B=14.0m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h21m56.3s; Dec= 33°31'14"
RedShift (z): 0.015564
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 483: na základe množstva červeného posunu (z) - 65.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 483 : PGC 4961, UGC 906, MCG 5-4-29, CGCG 502-50

Blízke objekty: NGC 481, NGC 482, NGC 484, NGC 485

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.