eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4854

NGC 4854
Objekt NGC 4854 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4854 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.20'x0.8'
veľkosť: V=13.9m; B=14.9m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h58m47.6s; Dec= 27°40'27"
RedShift (z): 0.027933
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4854: na základe množstva červeného posunu (z) - 118.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4854 : PGC 44502, MCG 5-31-49, CGCG 160-70, DRCG 27-58

Blízke objekty: NGC 4852, NGC 4853, NGC 4855, NGC 4856

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.