eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4885

NGC 4885
Objekt NGC 4885 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4885 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S/P -
Uhlové rozmery: 0.50'x0.4'
veľkosť: V=14.0m; B=14.9m
Jas povrchu: 12.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h0m33.8s; Dec= -6°51'11"
RedShift (z): 0.011058
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4885: na základe množstva červeného posunu (z) - 46.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4885 : PGC 44781, MCG -1-33-65, IRAS 12579-0635

Blízke objekty: NGC 4883, NGC 4884, NGC 4886, NGC 4887

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.