eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 504

NGC 504
Objekt NGC 504 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 504 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.70'x0.4'
veľkosť: V=13.0m; B=14.0m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h23m28.1s; Dec= 33°12'14"
RedShift (z): 0.014096
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 504: na základe množstva červeného posunu (z) - 59.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 504 : PGC 5084, UGC 935, MCG 5-4-41, CGCG 502-64

Blízke objekty: NGC 502, NGC 503, NGC 505, NGC 506

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.