eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5053

NGC 5053
Objekt NGC 5053 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5053 - globulárny zhluk hviezd v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: XI -
Uhlové rozmery: 10.00'
veľkosť: V=9.0m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h16m27s; Dec= 17°41'55"
Iné mená objektu NGC 5053 : GCL 23

Blízke objekty: NGC 5051, NGC 5052, NGC 5054, NGC 5055

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.