eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5062-2

NGC 5062-2
Objekt NGC 5062-2 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5062-2 - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.50'x0.5'
veľkosť: V=14.5m; B=15.5m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h18m19.2s; Dec= -35°26'43"
Iné mená objektu NGC 5062-2 : PGC 3094759

Blízke objekty: NGC 5061, NGC 5062-1, NGC 5063, NGC 5064

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.