eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5129

NGC 5129
Objekt NGC 5129 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5129 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.70'x1.4'
veľkosť: V=12.1m; B=13.0m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h24m10s; Dec= 13°58'36"
RedShift (z): 0.022969
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5129: na základe množstva červeného posunu (z) - 97.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5129 : PGC 46836, UGC 8423, MCG 2-34-12, CGCG 72-65

Blízke objekty: NGC 5127, NGC 5128, NGC 5130, NGC 5131

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.