eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5373

NGC 5373
Objekt NGC 5373 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5373 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: C -
Uhlové rozmery: 0.50'x0.4'
veľkosť: V=14.4m; B=15.2m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h57m7.4s; Dec= 5°15'9"
RedShift (z): 0.039699
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5373: na základe množstva červeného posunu (z) - 167.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5373 : PGC 49620, CGCG 46-14, NPM1G +05.0406

Blízke objekty: NGC 5371, NGC 5372, NGC 5374, NGC 5375

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.