eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5498

NGC 5498
Objekt NGC 5498 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5498 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.00'x0.8'
veľkosť: V=13.6m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h11m4.4s; Dec= 25°41'52"
RedShift (z): 0.032095
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5498: na základe množstva červeného posunu (z) - 135.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5498 : PGC 50639, UGC 9075, MCG 4-33-43, CGCG 132-80, CGCG 133-3

Blízke objekty: NGC 5496, NGC 5497, NGC 5499, NGC 5500

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.