eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5519

NGC 5519
Objekt NGC 5519 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5519 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.60'x1.0'
veľkosť: V=13.1m; B=14.0m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h14m20.9s; Dec= 7°30'56"
RedShift (z): 0.024864
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5519: na základe množstva červeného posunu (z) - 105.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5519 : PGC 50865, NGC 5570, UGC 9111, MCG 1-36-25, CGCG 46-70, id doubtful

Blízke objekty: NGC 5517, NGC 5518, NGC 5520, NGC 5521

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.