eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 556

NGC 556
Objekt NGC 556 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 556 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.40'x0.3'
veľkosť: V=14.5m; B=15.5m
Jas povrchu: 12.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h27m12.5s; Dec= -22°41'50"
RedShift (z): 0.032509
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 556: na základe množstva červeného posunu (z) - 137.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 556 : PGC 5420, ESO 476-13, NPM1G -22.0034

Blízke objekty: NGC 554A, NGC 555, NGC 557, NGC 558

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.