eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 56

NGC 56
objekt NGC 56 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 56 - objektet ble ikke funnet igjen på koordinatene angitt av Henry Dreyer;
i stjernebildet Piscium
Typen: NF -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 0t15m20.6s; Dec= 12°26'40"

Naboobjekter: NGC 54, NGC 55, NGC 57, NGC 58

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.