eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5742

NGC 5742
Objekt NGC 5742 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5742 - galaxie v súhvezdí Váhy
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.30'x0.5'
veľkosť: V=13.0m; B=14.0m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h45m36.8s; Dec= -11°48'35"
RedShift (z): 0.013339
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5742: na základe množstva červeného posunu (z) - 56.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5742 : PGC 52707, MCG -2-38-7, IRAS 14428-1135

Blízke objekty: NGC 5740, NGC 5741, NGC 5743, NGC 5744

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.