eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5817

NGC 5817
Objekt NGC 5817 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5817 - galaxie v súhvezdí Váhy
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.7'
veľkosť: V=14.2m; B=15.2m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h59m40.8s; Dec= -16°10'50"
RedShift (z): 0.024133
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5817: na základe množstva červeného posunu (z) - 101.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5817 : PGC 53567, MCG -3-38-41, NPM1G -15.0520

Blízke objekty: NGC 5815, NGC 5816, NGC 5818, NGC 5819

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.