eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5840

NGC 5840
objekt NGC 5840 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5840 - objektet ble ikke funnet igjen på koordinatene angitt av Henry Dreyer;
i stjernebildet Bootis
Typen: NF -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 15t4m20.5s; Dec= 29°30'22"

Naboobjekter: NGC 5838, NGC 5839, NGC 5841, NGC 5842

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.