eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 60

NGC 60
Objekt NGC 60 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 60 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x1.2'
veľkosť: V=14.1m; B=14.8m
Jas povrchu: 14.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h15m58.2s; Dec= -0°18'13"
RedShift (z): 0.039452
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 60: na základe množstva červeného posunu (z) - 166.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 60 : PGC 1058, UGC 150, MCG 0-1-48, CGCG 382-37

Blízke objekty: NGC 58, NGC 59, NGC 61B, NGC 61A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.