eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6209

NGC 6209
Objekt NGC 6209 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6209 - galaxie v súhvezdí Rajka
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 2.00'x1.6'
veľkosť: V=11.8m; B=12.6m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h54m57.7s; Dec= -72°35'12"
RedShift (z): 0.019563
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6209: na základe množstva červeného posunu (z) - 82.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6209 : PGC 59252, ESO 43-8, AM 1649-723, IRAS 16489-7230

Blízke objekty: NGC 6207, NGC 6208, NGC 6210, NGC 6211

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.