eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 623

NGC 623
Objekt NGC 623 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 623 - galaxie v súhvezdí Sochár
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 2.00'x1.5'
veľkosť: V=12.5m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h35m6.5s; Dec= -36°29'24"
RedShift (z): 0.029871
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 623: na základe množstva červeného posunu (z) - 126.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 623 : PGC 5898, ESO 353-23, MCG -6-4-52

Blízke objekty: NGC 621, NGC 622, NGC 624, NGC 625

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.