eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 777

NGC 777
Objekt NGC 777 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 777 - galaxie v súhvezdí Trojuholník
Typ: E1 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 2.50'x2.0'
veľkosť: V=11.5m; B=12.5m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h0m14.8s; Dec= 31°25'47"
RedShift (z): 0.016728
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 777: na základe množstva červeného posunu (z) - 70.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 777 : PGC 7584, UGC 1476, MCG 5-5-38, CGCG 503-67

Blízke objekty: NGC 775, NGC 776, NGC 778, NGC 779

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.