eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 810-2

NGC 810-2
Objekt NGC 810-2 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 810-2 - galaxie v súhvezdí Baran
Typ: E+*? -
Uhlové rozmery: 0.20'x0.1'
veľkosť: V=15.5m; B=16.5m
Jas povrchu: 11.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h5m29.4s; Dec= 13°15'4"
RedShift (z): 0.024752
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 810-2: na základe množstva červeného posunu (z) - 104.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 810-2 : PGC 3126708, UGC 1583, MCG 2-6-26, CGCG 438-24, double system ?

Blízke objekty: NGC 809, NGC 810-1, NGC 811, NGC 812

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.