eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 909

NGC 909
对象 NGC 909 正好位于图片的中心.

NGC 909 - 星系 在星座 仙女座
类型: E0 - 橢圓星系
角度尺寸: 0.90'x0.9'
恒星的大小: V=13.7m; B=14.7m
表面亮度: 13.5 mag/arcmin2
这个时代的坐标 J2000: Ra= 2h25m22.7s; Dec= 42°2'10"
红移 (z): 0.016605
从太阳距离 NGC 909: 基于红移值 (z) - 70.1 MPC;
其他对象名称 NGC 909 : PGC 9197, UGC 1872, MCG 7-6-13, CGCG 539-16, NPM1G +41.0066

邻居的对象: NGC 907, NGC 908, NGC 910, NGC 911

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。