eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 923

NGC 923
Objekt NGC 923 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 923 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.6'
veľkosť: V=13.7m; B=14.5m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h27m34.6s; Dec= 41°58'41"
RedShift (z): 0.018853
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 923: na základe množstva červeného posunu (z) - 79.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 923 : PGC 9355, UGC 1915, MCG 7-6-22, CGCG 539-30, IRAS 02244+4145

Blízke objekty: NGC 921, NGC 922, NGC 924, NGC 925

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.