eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 944

NGC 944
Objekt NGC 944 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 944 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x0.4'
veľkosť: V=14.0m; B=14.9m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h26m41.6s; Dec= -14°30'57"
RedShift (z): 0.012562
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 944: na základe množstva červeného posunu (z) - 53.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 944 : PGC 9300, IC 228, MCG -3-7-16, IRAS 02242-1444

Blízke objekty: NGC 942, NGC 943, NGC 945, NGC 946

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.