eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1018

NGC 1018
Objekt NGC 1018 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1018 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.00'x0.6'
veľkosť: V=14.8m; B=15.7m
Jas povrchu: 14.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h38m10.3s; Dec= -9°32'39"
RedShift (z): 0.044134
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1018: na základe množstva červeného posunu (z) - 186.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1018 : PGC 9986, MCG -2-7-48

Blízke objekty: NGC 1016, NGC 1017, NGC 1019, NGC 1020

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.