eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1065

NGC 1065
Objekt NGC 1065 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1065 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.80'x0.7'
veľkosť: V=14.1m; B=15.1m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h42m6.2s; Dec= -15°5'30"
RedShift (z): 0.024674
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1065: na základe množstva červeného posunu (z) - 104.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1065 : PGC 10228, MCG -3-7-59, NPM1G -15.0142

Blízke objekty: NGC 1063, NGC 1064, NGC 1066, NGC 1067

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.