eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 117

NGC 117
Objekt NGC 117 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 117 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.4'
veľkosť: V=14.3m; B=15.2m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h27m10.9s; Dec= 1°20'3"
RedShift (z): 0.017889
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 117: na základe množstva červeného posunu (z) - 75.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 117 : PGC 1674, MCG 0-2-29, CGCG 383-15

Blízke objekty: NGC 115, NGC 116, NGC 118, NGC 119

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.