eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 116

NGC 116
Objekt NGC 116 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 116 - na súradniciach označených Henry Dreyerom sa objekt nenašiel;
v súhvezdí Veľryba
Typ: NF -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h27m9s; Dec= -7°56'18"

Blízke objekty: NGC 114, NGC 115, NGC 117, NGC 118

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.