eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1175

NGC 1175
Objekt NGC 1175 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1175 - galaxie v súhvezdí Perzeus
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.90'x0.7'
veľkosť: V=12.9m; B=13.9m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h4m32.3s; Dec= 42°20'25"
RedShift (z): 0.018423
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1175: na základe množstva červeného posunu (z) - 77.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1175 : PGC 11578, UGC 2515, MCG 7-7-19, CGCG 540-32

Blízke objekty: NGC 1173, NGC 1174, NGC 1176, NGC 1177

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.