eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1185

NGC 1185
Objekt NGC 1185 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1185 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x0.4'
veľkosť: V=13.7m; B=14.5m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h2m59.2s; Dec= -9°7'59"
RedShift (z): 0.016568
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1185: na základe množstva červeného posunu (z) - 70.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1185 : PGC 11488, MCG -2-8-41, IRAS 03005-0919

Blízke objekty: NGC 1183, NGC 1184, NGC 1186, NGC 1187

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.