eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1197

NGC 1197
Objekt NGC 1197 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1197 - na súradniciach označených Henry Dreyerom sa objekt nenašiel;
v súhvezdí Perzeus
Typ: NF -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h6m14.1s; Dec= 44°3'40"

Blízke objekty: NGC 1195, NGC 1196, NGC 1198, NGC 1199

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.