eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1199

NGC 1199
Objekt NGC 1199 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1199 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 2.30'x1.7'
veľkosť: V=11.4m; B=12.4m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h3m38.4s; Dec= -15°36'48"
RedShift (z): 0.008573
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1199: na základe množstva červeného posunu (z) - 36.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1199 : PGC 11527, MCG -3-8-67, HCG 22A

Blízke objekty: NGC 1197, NGC 1198, NGC 1200, NGC 1201

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.