eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1239

NGC 1239
Objekt NGC 1239 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1239 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x0.6'
veľkosť: V=13.6m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h10m53.7s; Dec= -2°33'9"
RedShift (z): 0.028830
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1239: na základe množstva červeného posunu (z) - 121.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1239 : PGC 11869, MCG -1-9-12, NPM1G -02.0104

Blízke objekty: NGC 1237, NGC 1238, NGC 1240, NGC 1241

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.