eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1237

NGC 1237
Objekt NGC 1237 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1237 - dve hviezdy v súhvezdí Eridanus
Typ: *2 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h10m8.9s; Dec= -8°41'31"

Blízke objekty: NGC 1235, NGC 1236, NGC 1238, NGC 1239

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.