eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1237

NGC 1237
objekt NGC 1237 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1237 - to stjerner i stjernebildet Eridani
Typen: *2 -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t10m8.9s; Dec= -8°41'31"

Naboobjekter: NGC 1235, NGC 1236, NGC 1238, NGC 1239

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.