eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1244

NGC 1244
Objekt NGC 1244 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1244 - galaxie v súhvezdí Hodiny
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 1.90'x0.4'
veľkosť: V=12.8m; B=13.6m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h6m31s; Dec= -66°46'33"
RedShift (z): 0.018416
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1244: na základe množstva červeného posunu (z) - 77.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1244 : PGC 11659, ESO 82-8, AM 0305-665, IRAS 03058-6657

Blízke objekty: NGC 1242, NGC 1243, NGC 1245, NGC 1246

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.