eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1270

NGC 1270
Objekt NGC 1270 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1270 - galaxie v súhvezdí Perzeus
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.7'
veľkosť: V=13.1m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h18m58.1s; Dec= 41°28'13"
RedShift (z): 0.016561
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1270: na základe množstva červeného posunu (z) - 70.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1270 : PGC 12350, UGC 2660, MCG 7-7-57, CGCG 540-95

Blízke objekty: NGC 1268, NGC 1269, NGC 1271, NGC 1272

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.