eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1277

NGC 1277
Objekt NGC 1277 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1277 - galaxie v súhvezdí Perzeus
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.3'
veľkosť: V=13.6m; B=14.7m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h19m51.4s; Dec= 41°34'27"
RedShift (z): 0.016898
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1277: na základe množstva červeného posunu (z) - 71.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1277 : PGC 12434, MCG 7-7-64, CGCG 540-104

Blízke objekty: NGC 1275, NGC 1276, NGC 1278, NGC 1279

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.