eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 128

NGC 128
Objekt NGC 128 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 128 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: S0/P -
Uhlové rozmery: 2.50'x0.7'
veľkosť: V=11.8m; B=12.8m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h29m14.9s; Dec= 2°51'54"
RedShift (z): 0.014146
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 128: na základe množstva červeného posunu (z) - 59.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 128 : PGC 1791, UGC 292, MCG 0-2-51, CGCG 383-29

Blízke objekty: NGC 126, NGC 127, NGC 129, NGC 130

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.