eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 129

NGC 129
Objekt NGC 129 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 129 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Kasiopeja
Typ: IV2p -
Uhlové rozmery: 12.00'
veľkosť: V=6.5m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h29m58s; Dec= 60°12'42"
Iné mená objektu NGC 129 : OCL 294

Blízke objekty: NGC 127, NGC 128, NGC 130, NGC 131

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.