eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1281

NGC 1281
Objekt NGC 1281 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1281 - galaxie v súhvezdí Perzeus
Typ: E5 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.4'
veľkosť: V=13.3m; B=14.5m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h20m6.3s; Dec= 41°37'47"
RedShift (z): 0.014343
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1281: na základe množstva červeného posunu (z) - 60.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1281 : PGC 12458, MCG 7-7-67, CGCG 540-108

Blízke objekty: NGC 1279, NGC 1280, NGC 1282, NGC 1283

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.