eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1318

NGC 1318
Objekt NGC 1318 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1318 - galaxie v súhvezdí Pec
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.80'x2.4'
veľkosť: V=11.0m; B=11.9m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h22m44.2s; Dec= -37°6'12"
RedShift (z): 0.006474
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1318: na základe množstva červeného posunu (z) - 27.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1318 : PGC 12653, NGC 1317, ESO 357-23, MCG -6-8-6, FCC 22, IRAS 03208-3716

Blízke objekty: NGC 1316, NGC 1317, NGC 1319, NGC 1320

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.