eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1319

NGC 1319
Objekt NGC 1319 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1319 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: S0/P -
Uhlové rozmery: 1.30'x0.7'
veľkosť: V=12.9m; B=13.9m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h23m56.5s; Dec= -21°31'38"
RedShift (z): 0.013289
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1319: na základe množstva červeného posunu (z) - 56.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1319 : PGC 12708, ESO 548-6, MCG -4-9-3

Blízke objekty: NGC 1317, NGC 1318, NGC 1320, NGC 1321

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.